ראשי | מחלקות המועצה | היועץ המשפטי

היועץ המשפטי

היועץ המשפטי במועצה הוא חיצוני המועסק עפ"י חוזה ואינו עובד הרשות, והוא מייצג את הרשות ולכן שירותיו אינם זמינים לכלל תושבי הכפר.
היועץ המשפטי של הרשות המקומית הינו גורם מרכזי בתפקודה החוקי של הרשות ובניהולה התקין.
חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו - 1975, מחייב כל רשות מקומית בקבלת ייעוץ משפטי.
 
המחלקה המשפטית מעניקה שירותים משפטיים לכל מחלקות המועצה בנושאים:
  • תכנון ובניה.
  • דיני מכרזים.
  • דיני חוזים.
  • דיני מקרקעין.
  • ארנונה וגביית ארנונה, היטלים ותשלומי חובה.
  • דיני רשויות מקומיות.
  • משפט מנהלי.
  • כח אדם.
עבודת היועץ המשפטי כוללת גם מתן חוות דעת משפטית.
דיווח שוטף לראש המועצה, לסגנו ולמנהלי המחלקות על פסיקות וחקיקות חדשות.
השתתפות בישיבות הועדה המקומית לתכנון ובניה ובישיבות מליאת המועצה.
ניסוח מכתבים ומסמכים משפטיים.
ייצוג המועצה בערכאות שיפוטיות: בבתי משפט אזרחיים ומנהליים, בוועדות ערר בארנונה ובתכנון ובניה, בבג"צ ובבית הדין לעבודה.
חבר בוועדות שונות: כגון ועדת תמיכות, ועדת הקצאות וועדת פיטורים.