ראשי | מחלקות המועצה | גזברות הנהלת חשבונותגבייהחשבת שכר

גזברות

כללי :
אגף הגזברות מנהל את המערכת הכספית של המועצה. במסגרת זו נבנה תקציב המועצה ומנוהלים המשאבים הכספיים של המועצה בהתאם להחלטות המועצה, לחוקים, לצווים ולתקנות החלים על רשויות מקומיות, תוך שימור המדיניות הכספית של המועצה.
 
אגף הגזברות אחראי ל:
  • הכנת התקציב השנתי הרגיל ותקציב הפיתוח (תב"ר), ניהולם ועדכונם בהתאם למקורות המימון
  • איתור וייזום מקורות מימון לתקציב הרגיל ולתקציב הפיתוח
  • יעוץ כלכלי להנהלת הרשות וליחידותיה
  • בדיקות וליווי נושאים נכסיים
  • ריכוז, ניהול ובקרה על הפעולות הכספיות של מערכת החשבונות ביחידות הרשות
  • כתיבת נהלים והוראות עבודה בנושאים כספיים
  • הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים
  • טיפול בביטוחים, התקשרויות ומכרזים
 
בעלי תפקידים :
זיאד תקתוק – גזבר המועצה
מירוות ח'ניפס – מנהלת אדמיניסטרטיבית לאגף הגזברות