הודעה לכל בעלי החלקות להביא למועצה מקומית מחלקת הנדסה תשריטי חלוקה לאדמות שלהם לצורך תכנון מפורט.