תחומי אחריות:

1. אחריות לגיבוש ומימוש המדיניות ההנדסית של הרשות בהתאם לתכנון האסטרטגי.

2. תרגום מדיניות ראש המועצה לתוכנית רב שנתית והכנת תכניות אב בתחומים הנדסיים

שונים מותאמות תקציב.

3. אחריות לפיתוח היישוב ולשיפור איכות החיים של תושבי הרשות המקומית ושל השוהים

בתחומה.

4. אחריות לתכנון, קידום ויישום הרשות המקומית ובכלל זה הכנת פרוגרמות, תכניות מתאר, תכניות

מיוחדות ותכניות אב בתחומים השונים לפיתוח ולעיצוב של שטחי הרשות.

 

פואד אבוריש - מהנדס המועצה

טלפון : 04-9568125

מייל: [email protected]